Ekipman Bilgileri - Nikon D70

Libelloides macaronius (Baykuş Böceği)(1)
26.4
Apopestes spectrum(2)
17.5
Leptinotarsa decemlineata (Kolorado Patates Böceği)(3)
16.8
Zygaena fausta(1)
Aiolopus strepens(4)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
(?)
Mantis religiosa(45)
3
(?)
(?)
Empusa fasciata(53)
Mantis religiosa(45)
4
Chorthippus albomarginatus karelini(1)
(?)
(?)
(?)
Tettigonia viridissima(5)
Platycleis (Sepiana) sepium(3)
(?)