XYLOMYIDAE

Türler

Xylomya ciscaucasica

Xylomyidae: Xylomya ciscaucasica(Barış Çerçi)
Xylomya ciscaucasica(1)
Barış Çerçi0

Solva marginata

Xylomyidae: Solva marginata(Barış Çerçi)
Solva marginata(1)
Barış Çerçi1